Chronologie sporu

Chronologie sporu o jednu z pohledávek

Pohledávka 18mil.- aktuální soudní řízení

 1. Nalézací řízení ve věci vedené Obvodním soudem pro Prahu 1(dále též „nalézací soud“) pod spisovou značkou 24 C 265/2000 bylo zahájeno podáním žaloby žalobce JUDr. Zdeňka Altnera dne 29.12. 2000.
 2. O shora uvedené žalobě žalobce bylo nalézacím soudem rozhodnuto rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24.11. 2004 číslo jednací 24 C 265/2000-95.
 3. Dne 13.01. 2005 podala žalovaná ČSSD (a nikoliv žalobce) odvolání proti shora uvedenému rozsudku nalézacího soudu, které pak následně doplnila podáním ze dne 21.02. 2005.
 4. Je pravdou, že dne 24.01. 2005 podal odvolání též žalobce, avšak jím podané odvolání směřovalo pouze proti výroku III. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24.11. 2004 číslo jednací 24 C 265/2000-95, který se netýkal žalované ČSSD, ale obchodní společnosti Cíl a.s. (tj. žalované č. 2), a dále proti nákladovému výroku V., který se opět netýkal žalované ČSSD, ale obchodní společnosti Cíl a.s. (tj. žalované č. 2).
 5. Dne 25.03. 2005 podal žalobce návrh na individuální osvobození od soudního poplatku z podaného odvolání, a to za situace, kdy mu bylo uloženo usnesením nalézacího soudu ze dne 17.03. 2005 zaplatit soudní poplatek pro něj v „likvidační výši“ 500.000,-Kč.
 6. Nalézací soud usnesením ze dne 17.10. 2005 vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku.
 7. Na usnesení nalézacího soudu ze dne 17.10. 2005 reagoval žalobce tak, že dne 02.11. 2006 požádal o posečkání se zaplacením soudního poplatku podle zákona o soudních poplatcích.
 8. Předseda Obvodního soudu pro Prahu 1, jako správce poplatku (daně), ve smyslu tehdy platného ustanovení § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, usnesením ze dne 11.12. 2006 spisové značky Spr. 3228/2006, nepovolil posečkání se zaplacením soudního poplatku.
 9. Odvolací Městský soud v Praze usnesením ze dne 08.03. 2007 číslo jednací 20 Co 95/2007-182 vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku ve výši 740.610,-Kč na bankovní účet Obvodního soudu pro Prahu 1, a to v soudem určené (nikoliv v „zákonné“) lhůtě do tří dnů.
 10. 10/ Dne 23.11. 2007 se žalobce odvolal proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 07.11. 2007 číslo jednací 24 C 265/2000-209, který nebylo žalobci přiznáno individuální osvobození od soudního poplatku.
 11. Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 22.11.2008 číslo jednací 24 C 265/2000-214 vyzval k doplnění odvolání.
 12. Dne 29.02. 2008 bylo Obvodnímu soudu pro Prahu 1 oznámeno převzetí právního zastoupení žalobce JUDr. Václavem Veselým, advokátem s tím, že tento nový právní zástupce požádal nalézací soud o přiměřené prodloužení lhůty k doplnění odůvodnění odvolání.
 13. Usnesením odvolacího Městského soudu v Praze ze dne 08.04. 2008 číslo jednací 20 Co 148/2008-234 bylo změněno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 07.11. 2007 číslo jednací 24 C 265/2000-209 tak, že se žalobce osvobozuje od soudního poplatku v rozsahu jedné poloviny původní poplatkové povinnosti.
 14. Usnesením ze dne 12.05. 2008 číslo jednací 24 C 265/2000-241 Obvodní soud pro Prahu 1 vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z odvolání ve výši 370.305,-Kč.
 15. Přípisem ze dne 20.05. 2008 požádal právní zástupce žalobce Obvodní soud pro Prahu 1 o prodloužení soudcovské lhůty o 30 dnů z důvodu nemoci žalobce.
 16. Dne 02.06. 2008 podává žalobce další žádost o individuální osvobození od soudního poplatku z důvodu významné změny jeho majetkových poměrů.
 17. Dne 03.07. 2008 podává žalobce odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 09.06. 2008 číslo jednací 24 C 265/2000-244 o zastavení odvolacího řízení podle zákona o soudních poplatcích.
 18. Shora uvedenému odvolání žalobce bylo vyhověno, a usnesení nalézacího soudu o zastavení odvolacího řízení bylo posléze zrušeno.
 19. Žalobce dne 21.07. 2008 sděluje nalézacímu soudu, že došlo k „přechodu“ pohledávky za ČSSD na společnost H-Holding AG z důvodu propadné zástavy.
 20. Nalézací soud přípisem ze dne 01.08. 2008 vyzval žalobce, aby k tvrzení o „přechodu“ práva zaslal soudu „ověřené dokumenty“.
 21. Dne 14.08. 2008 žalobce výzvě nalézacího soudu vyhověl, a požadované dokumenty Obvodnímu soudu pro Prahu 1 předkládá.
 22. Přípisem ze 03.10. 2008 vyzval nalézací soud žalobce, aby svoji žádost o individuální osvobození od soudního poplatku ze dne 20.06.2008 doložil doklady.
 23. Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 22.01. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000- 266 zamítá návrh na záměnu účastníka a vyzývá žalobce, aby předložil doklady odůvodňující přiznání individuálního osvobození od soudního poplatku.
 24. Dne 11.02. 2009 podává žalobce odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 22.01. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000-266, kterým byl zamítnut návrh na změnu účastníka řízení na straně žalobce.
 25. Usnesením odvolacího Městského soudu v Praze ze dne 01.04. 2009 číslo jednací 20 Co 146/2009-274, bylo ve výroku I. potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 22.01. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000-266, kterým byl zamítnut návrh na záměnu účastníka řízení na straně žalobce, a výrokem II odmítl odvolání žalobce z důvodu jeho nepřípustnosti.
 26. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20.05. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000- 276 byl zamítnut návrh žalobce na individuální osvobození od soudního poplatku z důvodu údajného nepředložení dokladů.
 27. Dne 12.06. 2009 podává žalobce znovu návrh na záměnu žalobce (tj. vstup „procesního nástupce“ H-Holding AG do probíhajícího řízení).
 28. Dne 15.06. 2009 podává žalobce procesní dovolání proti usnesení odvolacího Městského soudu v Praze ze dne 01.04. 2009 číslo jednací 20 Co 146/2001- 274.
 29. Dne 23.06. 2009 podává žalobce odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20.05. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000-276, kterým zamítnut návrh žalobce na individuální osvobození od soudního poplatku.
 30. Usnesením odvolacího Městského soudu v Praze ze dne 17.08. 2009 číslo jednací 20 Co 356/2009-291 bylo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20.05. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000-276 potvrzeno.
 31. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 23.09. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000- 292 vyzval nalézací soud žalobce k zaplacení soudního poplatku ve výši 370.305,-Kč.
 32. Dne 29.09. 2009 podává žalobce návrh na přiznání individuálního osvobození od soudního poplatku důvodu zásadní změny svých majetkových poměrů.
 33. Dne 05.10. 2009 podává žalobce odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 23.09. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000-292 z důvodu procesního pochybení nalézacího soudu.
 34. Usnesením odvolacího Městského soudu v Praze ze dne 02.11. 2009 číslo jednací 20 Co 475/2009- 301 se odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 23.09. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000- 292 odmítá.
 35. Usnesením ze dne 21.12. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000-306 Obvodní soud pro Prahu 1 zastavuje řízení o návrhu na záměnu účastníka řízení na straně žalobce.
 36. Usnesením ze dne 21.12. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000-308 nalézací soud vyzývá žalobce k předložení dokladů k návrhu ze dne 29.11. 2009, kterým žádá o individuální osvobození od soudního poplatku.
 37. Dne 29.01. 2010 podává žalobce odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21.12. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000-306, kterým bylo rozhodnuto o zastavení řízení o návrhu na záměnu účastníka řízení na straně žalobce.
 38. Spolu s přípisem ze dne 29.01. 2010 předkládá žalobce nalézacímu soudu důkazy k žádosti o přiznání individuálního osvobození od soudního poplatku.
 39. Usnesením odvolacího Městského soudu v Praze ze dne 01.04. 2010 číslo jednací 20 Co 102/2010-318, bylo potvrzeno usnesení Obvodního osudu pro Prahu 1 ze dne 21.12. 2009 číslo jednací 24 C 265/2000-306.
 40. Přípisem ze dne 07.05.2010 zasílá Obvodní soud pro Prahu 1 žalobci k vyplnění formulář prokazující majetkové poměry pro účely přiznání individuálního osvobození od soudního poplatku.
 41. Konečně až usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 17.06. 2010 číslo jednací 24 C 265/2000- 338, přiznává soud žalobci zcela individuální osvobození od soudního poplatku z podaného odvolání.
 42. Usnesením dovolacího Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.06.2012 číslo jednací 33 Cdo 3529/2010- 354 bylo zrušeno usnesení odvolacího Městského soudu v Praze ze
 43. Usnesením odvolacího Městského soudu v Praze ze dne 06.01. 2014 číslo jednací 20 Co 496/2013- 376 bylo rozhodnuto o procesním nástupnictví, tj. že soud připouští záměnu účastníků na straně žalobce, pročež se H-Holding AG v tomto řízení stává „procesním nástupcem“ žalobce (dále též „usnesení o procesním nástupnictví“).
 44. Dne 06.03. 2014 podává žalovaná ČSSD dovolání, kterým napadla usnesení odvolacího soudu o procesním nástupnictví, tj. usnesení odvolacího Městského soudu v Praze ze dne 06.01. 2014 číslo jednací 20 Co 496/2013-376.
 45. Usnesením dovolacího Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.12. 2015 číslo jednací 33 Cdo 4334/2014-424 bylo zrušeno usnesení o procesním nástupnictví, tj. usnesení odvolacího Městského soudu v Praze ze dne 06.01. 2014 číslo jednací 20 Co 496/2013-376 a věc byla vrácena k dalšímu řízení odvolacímu soudu.
 46. Usnesení dovolacího Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.12. 2015 číslo jednací 33 Cdo 4334/2014- 424 bylo doručeno právnímu zástupci žalobce advokátu JUDr. Václavu veselému dne 29.03.2016.
 47. Na den 08.03. 2016 bylo nařízeno první a jediné ústní jednání před odvolacím soudem, které však bylo na základě žádosti žalované ČSSD odročeno na den 31.03. 2016, a na tomto jednání odvolací soud rozhodl i o věci samé, a to ČSSD napadeným rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31.03. 2016 číslo jednací 20 Co 496/2013-476.